تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

قـرارداد حـق الوکاله

                                                    هو نعم المولی و نعم الوکیل

                                                   بنام خداوند بخشنده و مهربان       

                     قـــرارداد حــق الـوکـالـه          شماره: ...........      تاریخ: ...........

  الف- موکل: آقا / خانم ............. فرزند ....... صادره از ........ به نشانی؛........ تلفن منزل؛ .............. همراه؛ .............

  ب- وکیل: آقا / خانم ................. وکیل پایه یک دادگستری به نشانی؛ ................... تلفن دفتر؛ .................همراه؛ ...............

  ج- موضوع وکالت و حدود اختیارات: حدود اختیارات وکیل به شرح مندرجه در وکالتنامه تنظیمی فی مابین به شماره سریال ........... مورخه ........... می باشد و موضوع آن عبارت است از؛ .....................................................................

  که به کلاسه .......... در شعبه ....... دادگاه عمومی .......... مطرح  است/  خواهد شد.

  تبصره: حق الوکاله مقرره در این قرارداد ارتباطی به سایر دعاوی له یا علیه موکل حتی در خصوص موضوع فوق (مطرح بوده یا بشود) ندارد، بدیهی است در صورت نیاز به طرح هر گونه دعوی اعم از اصلی و طاری و دفاع از آن، راجع به حق الوکاله قرارداد دیگری منعقد خواهد شد والا (هرچند در وکالتنامه تنظیمی حق اقدام بطورکلی به وکیل داده شده باشد) وکیل تکلیفی در اعمال آن نداشته و موکل شخصاً اقدام خواهد نمود.  

  د- حق الوکاله و نحوه پرداخت: مبلغ ..................... تومان معادل .................. ریال  مقطوعاً / علی الحساب به عنوان حق الوکاله مرحله ............... تعیین گردید و توافق شد پس از انجام موضوع وکالت، میزان قطعی حق الوکاله بر اساس .......... از ارزش روز موضوع دعوی محاسبه و با کسر مبالغ پرداختی تأدیه گردد. 

  تبصره 1: این قرارداد صرفاً در امر وکالتی موضوع قرارداد و مرحله  یا مراحل ذکر شده، می باشد و نه غیر آن. ضمناً حق الوکاله مرحله اجراء قبل از تعقییب عملیات اجرائی بطور مجزا (توسط وکیل) تعیین و موکل قبل از شروع به اجراء پرداخت خواهد نمود. 

  تبصره 2: چنانچه بمنظور انجام امور موضوع وکالت نیاز به مسافرت وکیل باشد، موکل باید قبلاً  مبلغ ................... ريال به عنوان هزینه سفر و فوق العاده روزانه پرداخت نماید و الا وکیل در اعمال آن امور تکلیفی نداشته و عواقب سوء آن متوجه موکل خواهد بود.

  تبصره 3: کلیه هزینه های قانونی اعم از؛ هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس، تمبر اوراق و تهیه وسیله اجرای قرارهای قانونی و معاینات و تحقیقات محلی و هزینه گواهان و غیره (کلاً هرگونه هزینه متعلقه) به عهده موکل می باشد و او موظف است با اعلام شفاهی وکیل (از طریق تلفن تماس) در موعد مقرر پرداخت کند و در صورت تعلل و تاخیر، مسئولیتی متوجه وکیل نبوده و نتایج حاصله به عهدۀ موکل است.

  1- مبلغ ................. ریال به عنوان پیش پرداخت؛  بطور نقدی(همزمان با امضاء قرارداد حاضر) / واریز به حساب شماره ............... / طی چک شماره ...... بانک ........ به وکیل پرداخت شد.

  تبصره1: با ابطال و الصاق تمبر وکالتی به وکالتنامه تنظیمی، مبلغ پیش پرداخت درهیچ صورتی مسترد نمی گردد.

  2- مابقی حق الوکاله به شرح ذیل پرداخت خواهد شد؛ .......................

  تبصره: چنانچه موکل در تأدیه حق الوکاله (که به لحاظ شرایط مالی موکل، به شرح فوق مساعدت و اعطاء مهلت گردید) در مواعید مقرره امتناع و یا تعلل ورزد وکیل مختار است از ادامه وکالت استعفاء نماید، وجوه مأخوذه به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. 

  هـ - سایر شرایط و موارد قابل ذکر:

  1-موکل موظف است با صدور حکم قطعی (له یا علیه) مابقی حق الوکاله را تماماً پرداخت نماید در غیر این صورت وکیل مجاز است رأساً مطالبات خویش را از محل وجوه و اموال موکل، نزد خود یا مرجع قضائی و یا هر مرجع دیگری اخذ و وصول نماید.      

   2- در صورت عزل وکیل و یا هرگونه صلح و سازش با هر شرایط و به هر طریقی (خواه در اثر اقدام و مداخله وکیل و یا بدون مداخله وکیل)، یا انتقال موضوع دعوی به هر سببی و یا  انصراف از تعقیب دعوی، به هیچ وجه در حق الوکاله وکیل تأثیری نخواهد داشت موکل موظف و متعهد به پرداخت کل حق الوکاله می باشد و حق طرح هر گونه ادعای احتمالی بابت استرداد حق الوکاله پرداختی را از خویش سلب و ساقط نموده است.  

  3- در صورت هرگونه قصور و کوتاهی موکل از انجام وظائف قانونی، تعهدات و تکالیف خویش و آنچه که فوقاً تصریح شده است، وکیل مجاز به اعلام استعفاء بوده و در این صورت موکل رأساً دعوی را تعقیب نموده و مکلف به پرداخت کل حق الوکاله وکیل می باشد.

  و- سایر تعهدات و تکالیف موکل:

  1- موکل مکلف است در صورت هرگونه تغییر در اقامتگاه و تلفن های اعلامی، موضوع را در اسرع وقت بطور کتبی به وکیل اعلام نماید.

  2- موکل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات موجود مؤثر و مرتبط به دعوا را در شروع کار به رویت و اطلاع وکیل رسانده و آنچه متعاقباً تحصیل میگردد را در اسرع وقت و به موقع در اختیار وکیل قرار دهد.

  3- موکل اعلام میدارد کلیه مدارک و اسناد و اطلاعات ارائه شده به وکیل واقعی بوده و اصالت دارد و هیچ مدرک یا موضوعی را از وکیل کتمان ننموده است و در صورت اثبات خلاف، مسئولیت آن به عهدۀ خود او است.

  4- موکل اقرار و اذعان دارد اصول کلیه اسناد و مدارک ابرازی خود را پس از ملاحظه و رؤیت وکیل، از وی مسترد داشته و موظف است هر زمانی که رؤیت اصول آن توسط دادگاه لازم باشد (با اعلام شفاهی وکیل) شخصاً یا توسط وکیل به محکمه ارائه و ابراز نماید. 

  5- موکل بایستی در موارد لزوم با اعلام شفاهی وکیل شخصاً در مراجع انتظامی و قضائی و اداری مرتبط حاضر و در تحقیقات قضائی رأساً شرکت نموده و اقدامات لازمه را به عمل آورد.

  6- اثر عدم پیشرفت دعوی به موکل تذکر داده شده و موکل با امضای این قرارداد اقرار به اطلاع نموده و با آگاهی از وضعیت دعوی و قبول نتایج و آثار آن، اقدام به اعطاء وکالت نموده است.

  ز- توجهات و تذکرات دیگر:

  با توجه به وکالت نامه تنظیمی، موارد ذیل به موکل متذکر و یادآوری میگردد:

  1- تعهدات وکیل تعهد به فعل است و وکیل مطابق مقررات و قرارداد تنظیمی اقدامات وکالتی مربوطه را انجام داده و تمام مساعی و توان علمی خویش را جهت احقاق حق موکل به کار میگیرد و به هیچ عنوان نتیجه را تعهد نمی نماید.

  2- تصمیم گیرنده در قضیه قاضی است که وکیل هیچ تسلطی بر وی ندارد.

  3- صرف نظر از قدرت و ضعف ادله دعوی، نتیجه کار و طول مدت دادرسی قابل پیش بینی نیست.

  4- تعیین اوقات دادرسی با محکمه است و وکیل نقش مستقیمی در سرعت یا کندنی جریان دادرسی ندارد.

  5- وکیل تکلیفی در مطالبه و وصول هزینه هایی که موکل متقبل شده (بجز آنچه که طبق ضوابط قانونی در همین دعوی مطالبه شده و در صورت موفقیت در دعوی قانوناً مورد حکم قرار می گیرد) نخواهد داشت.

  6- تهیه وسیله اجرای قرارهای دادگاه، معرفی شهود و مطلعین و پیگیری جلب متهم با  موکل است و وکیل تکلیفی در این امور ندارد.

  7- چنانچه شکایت کیفری فاقد ادله اثباتی بوده و مردود اعلام گردد احتمال اینکه از ناحیه طرف مقابل، دعوای افترا علیه موکل مطرح شود وجود دارد و موکل بر این امر و اثر آن واقف است.

  ح- سایر شرایط یا توضیحات: ...........................................................

  این قرارداد به تجویز مواد 10 و 676 قانون مدنی و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و در اجرای صدر مواد 1 و 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری تنظیم گردیده و موکل ضمن مطالعه دقیق این قرارداد با اطلاع از محتویات و مندرجات آن و توجیه مفاهیم اصطلاحات اقدام به امضاء (اثرانگشت) ذیل قرارداد نموده و مندرجات آن برای طرفین لازم الاتباع است.26/3/91

        نام و نام خانوادگی و امضاء موکل                             امضاء وکیل

   


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 12 آذر 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 1 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :161102
 • بازدید امروز :240507
 • بازدید داخلی :23779
 • کاربران حاضر :167
 • رباتهای جستجوگر:342
 • همه حاضرین :509

تگ های برتر